Postman JavaScript reference

Sử dụng biến trong Script Postman

Bạn có thể truy cập và thao tác với biến trong postman sử dụng object pm

Kiểm tra biến có tồn tại trong scope hiện tại không:

pm.variables.has(variableName:String):function → Boolean

Lấy giá trị của một biến trong postman:

pm.variables.get(variableName:String):function → *

Thiết lập giá trị cho một biến trong postman:

pm.variables.set(variableName:String, variableValue:*):function

Sử dụng biến động trong postman:

pm.variables.replaceIn(variableName:String):function: → *

Ví dụ:

const stringWithVars = pm.variables.replaceIn("Hi, my name is {{$randomFirstName}}");
console.log(stringWithVars);

Hàm trả về toàn bộ các biến trong scrope, các biến sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của scope từ global->local:

pm.variables.toObject():function → Object

Nếu 2 biến cùng tên thì biến ở scope ưu tiên hơn sẽ được ưu tiên hơn. Ví dụ bạn có 2 biến score ở Collection và Environment thì biến ở Environment sẽ được ưu tiên hơn

//collection var 'score' = 1
//environment var 'score' = 2

//first request run
console.log(pm.variables.get('score'));//outputs 2
console.log(pm.collectionVariables.get('score'));//outputs 1
console.log(pm.environment.get('score'));//outputs 2

//second request run
pm.variables.set('score', 3);//local var
console.log(pm.variables.get('score'));//outputs 3

//third request run
console.log(pm.variables.get('score'));//outputs 2

Đọc thêm thông tin về biến trong postman tại đây

Bạn cũng có thể chỉ cụ thể scope truy cập biến bằng cách sử dụng các từ khóa: pm.environment, pm.collectionVariables, và pm.globals.

Kiểm tra biến có tồn tại không:

pm.environment.has(variableName:String):function → Boolean
pm.collectionVariables.has(variableName:String):function → Boolean
pm.globals.has(variableName:String):function → Boolean

Lấy giá trị của biến:

pm.environment.get(variableName:String):function → *
pm.collectionVariables.get(variableName:String):function → *
pm.globals.get(variableName:String):function → *

Thiết lập giá trị cho biến

pm.environment.set(variableName:String):function → *
pm.collectionVariables.set(variableName:String):function → *
pm.globals.set(variableName:String):function → *
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận